Canadian Forest Service Publications

GLFC - Ntam Anishinaabeg waawiinjiganan: Aw wii-ntami-tkokiiwiinan wii-naawgsejiged weweni wii-naabidak memtigwaaki Ezhi-naagok bmaadog kendaaswin wiijkiiwendiwin (Gchi-gaming Mitigwaaking Enji Maawnjidiwaad Wiindimaagewin Mzinagan GLC-X-27). Lesage-Corbiere, J., Young, D., Jones, A., Young, M., Hazlett, P.W., Natural Resources Canada, Eteg ezhi-naagok Canada Canadian Memtigwaaking Emiikigik. Gchi-gaming Mitigwaaking Enji Maawnjidiwaad Wiindimaagewin Mzinagan GLC-X-27Oji. 33p.

Year: 2021

Issued by: Great Lakes Forestry Centre

Catalog ID: 40470

Language: Ojibway

Series: Information Report (GLFC - Sault Ste. Marie)

Availability: PDF (download)

Mark record

Plain Language Summary

Gchi-gaming Mitigwaaking Enji maawnjiding (GLFC) gii-aangzhe’aawan niiwin Ntam Anishinaabeg e-kinoomaagozijig zhiwe besha endaajig e-zhi-ngodenaawziwaad, Kitigan Ziibiing Ntam Anishinaabeg, miiniwaa Batchewana Ntam Anishinaabeg, nji niiwo giizis minik gaa-nji- maajaataawaad Mnidoo- giizoons, 2019 pii nash Onaabindin giisagak, 2010. E-kinoomaagozijig gii-aanjigaabiwewag memeshkod zhiw sa nda-kenjigewin nokiing zhiw sa Mitigwaaki E-zhi- yaamgak ndoowaabjigewin miiniwaa enda-kendimojig Ngodweyaangizijig (FERAT) miiniwaa gii- debinomowaad gshkiweziwin kenjigaadeg, mii gonda gaa-miikaamojig nji giw gaa-miikaamojig wii-nokiitamowaad zhichigan nji wi wii-ekwaa-giizhtoong wii-waawiinmaagewaad giw Kitigan Ziibiing miiniwaa Batchewana Ntam Anishinaabeg, ni zaagjibiigeng aanind gonda aanind Anishinaabeg doo-e-zhi-yaamigak aki enji-baawaad, memoonji zhichiganan gaa- nsadoowaabjigaadegin giw e-kinoomaagozijig wi sa ge mina-kaagba nji GLFC miiniwaa giw waa-binji-bideg zhoonyaa zhiseg. Niibino ooshime wiindimaagewin e-zhi-maandoobiigaadeg zhanda bijibide ezhi-kendaang aw giw ekinoomaagozid miiniwaa gii-wiidookaazod zhichigewnan giw Kitigan Ziibi Anishinaabeg, miiniwaa noo’ooj wiindimaagewin gaa- mooshgingaadeg nji giw Anishinaabe-kendaaswin miiniwaa zhaaginaashii kendaaswin gaa- zhibiigaadeg. Nda-bgosendaami maanda kenjigewin wii-mino-nokaazong, weweni mino- wiijikiiwediwin, miiniwaa gshkiweziwin ooshime wii-wiikijigaadeg wii-aankiiwendaamowaad giw geye GLFC, Kitigaan Ziibing Ntam Anishinaabeg miiniwaa Batchewana Ntam Anishinaabeg.